กฎหมายน่ารู้

สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.ปืนและระเบิด โทรป่วนวางบึ้ม คุก 3 ปี ขอใบอนุญาตพกปืน5 พันบาท

สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.ปืนและระเบิด โทรป่วนวางบึ้ม คุก 3 ปี ขอใบอนุญาตพกปืน5 พันบาท

วันนี้ ( 12 ต.ค. 60) ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 201 ต่อ 1 คะแนน งดออกเสียง 5 เสียง เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน

โดยที่พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติหลายมาตราไม่เหมาะสมกับกาลสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนในปัจจุบันนี้ได้ก้าวหน้าไปมากส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้มีความไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งอัตราโทษและอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในกฎหมายยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและความปลอดภัยต่อประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม

คำว่า “ดอกไม้เพลิง” หมายความรวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม บั้งไฟ ตะไล และวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ ในราชกิจจานุเบกษา

คำว่า “สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายความว่า สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้ หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายอาวุธปืนตามประเภท ชนิด หรือ ขนาดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษา

คำว่า “เครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ” หมายความว่า อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบเข้ากับอาวุธปืนเพื่อทำให้การใช้อาวุธปืนมีการเก็บเสียงหรือมีเสียงเบาผิดปกติ

กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนลักษณะซึ่งตามกฎกระทรวงไม่ต้องขออนุญาต และห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ เว้นแต่เป็นกรณีราชการทหารและตำรวจที่มีหรือใช้ ในราชการตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ก)

ส่วนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามขอผู้ขอรับใบอนุญาต นั้น เดิมไม่ได้กำหนดเรื่องสัญชาติไทยไว้ จึงทำให้คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมีสิทธิขอมีและและใช้อาวุธปืนได้ แต่ร่างพ.ร.บ.นี้แก้ไขให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่สามารถขอหรือใช้อาวุธปืนได้

ส่วนการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนมีการแก้ไข

จากเดิมให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)มีอำนาจออกใบอนุญาต แก้ไขให้อธิบดีกรมการปกครอง ออกใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร และเฉพาะผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ประจำในเขตกทม. และผบ.ตร. มีอำนาจออกใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักร

ในส่วนของโทษ มีการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่จำคุก 1ปีถึง 20 ปี ในกรณีที่ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ โดยการขู่เข็ญหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด หรือแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีผู้พาไปหรือมีการวางวัตถุระเบิดในชุมนุมชนหรือสถานที่แห่งใดและเป็นเหตุให้ผู้อื่นที่อยู่ในชุมนุมชนหรือสถานที่แห่งนั้นตื่นตกใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

และยังมีการยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ.อาวุธปืนฯพ.ศ.2543 พร้อมกับกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ไว้ในส่วนท้ายของร่างพ.ร.บ.อาวุธปืนฯฉบับใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม อาทิ

-ใบอนุญาตให้ทำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนครั้งแรก ฉบับละ 500,000 บาท ต่ออายุปีต่อไปฉบับละ 50,000 บาท
-ใบอนุญาตให้ค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนครั้งแรก ฉบับละ 150,000 บาท ต่ออายุปีต่อไป ฉบับละ 15,000บาท
-ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 1,000 บาท ปืนอื่นๆ ฉบับละ 5,000 บาท
-ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 5,000 บาท เป็นต้น

เข้าสู่หน้าหลัก >>>kwamkidhen.com
ไม่อยากพลาดข่าวสารและบทความดีๆ … อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะ ^^

พูดคุยกับเจ้ เมาท์มอยวงการกีฬาติดตามได้ในเพจนี้นะจ๊ะ

อยากรู้เรื่องกฏหมาย ฝากติดตามเพจครบเครื่องเรื่องกฎหมายด้วยนะจ๊ะ