Comment ต่างชาติเกี่ยวกับการพบปะเจรจากันระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

หลังจากผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เดินทางมาพบปะเจรจากันครั้งแรกในรอบ 65 ปี มาดูกันว่า Comment ต่างชาติเกี่ยวกับการพบปะเจรจากันระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ จะเป็นอย่างไร

Read more
error: Content is protected !!