คอมเมนต์ อื่นๆ

ความคิดเห็นชาวอาเซียนเรื่องการจัดอันดับภาษาอังกฤษประเทศในเอเชีย

ดัชนีวัดระดับการพูดภาษาอังกฤษของประเทศในเอเชีย จากการจัดอันดับของ EF English Proficiency Index score in 2016 ประเทศไทยมีคะแนน 47.2 ถูกจัดให้อยู่ในระดับต่ำมาก (very low)