ข่าว ข่าวด่วน ข่าวฮอต อื่นๆ

ความคืบหน้าโครงการรถไฟรางเดี่ยว (Monorail) จังหวัดสงขลา

โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง – โมโนเรล ระบบรถไฟรางเดี่ยว (Monorail) จ.สงขลา 

แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยวที่มีศักยภาพ

มีจุดเริ่มต้นที่คลองหวะ สิ้นสุดที่สถานีรถตู้ ระยะทางประมาณ 12.54 กิโลเมตร แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยวชนิดคร่อมทางวิ่งจะไปตามถนนกาญจนวนิชและถนนเพชรเกษมที่มีเขตทาง 30 , 40 และ 60 เมตร ตามลำดับ ทั้งนี้ จะมีสถานีทั้งสิ้น 12 สถานี ได้จัดเตรียมพื้นที่อาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ อาคารโรงจอด และซ่อมบำรุง รวมถึงพื้นที่จุดเชื่อมต่อการเดินทางไว้เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก

ความเป็นมาของโครงการ
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นหัวเมืองหลักที่สำคัญของภาคใต้ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ของประเทศ

ปัจจุบันเมืองหาดใหญ่กำลังประสบปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมากผลการศึกษาการจัดทำระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่และเชื่อมโยงเมืองสงขลาที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาจราจรในเมืองหาดใหญ่ คือ การขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นการป้องกันปัญหาจราจรในตัวเมืองหาดใหญ่ได้ในอนาคต

Video Animation โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง – โมโนเรล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินการศึกษาโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งโดยระบบรางในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง การดำเนินการและพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เพื่อรองรับการเดินทางในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง
2. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)
3. จัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะสำหรับการจ้างออกแบบและก่อสร้าง
4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

หาดใหญ่ เป็นเมืองหลวงด้านเศรฐกิจของภาคใต้ การค้าขาย คมนาคมการขนส่ง การท่องเที่ยว ล้วนแล้วแต่นำเม็ดเงินสะพัดเข้าสู่ประเทศได้จำนวนมหาศาล ราคาประเมินที่ดินสูงอันดับที่ 2 ของประเทศ เมื่อเมืองเติบโต การแออัดของจราจรจึงเป็นปัญหาหลักสำคัญที่ยากต่อการแก้ไขและการพัฒนาบ้านเมือง

เมื่อปี 2559 ทาง อบจ.สงขลา มีแนวทางแก้ปัญหาจราจรแออัด โดยการเสนอโครงการขนส่งมวลชนด้วยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือเรียกสั้น ๆ ว่า โครงการ “รถไฟฟ้าโมโนเรล” เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว เข้ามาเชื่อมระหว่างใจกลางเมืองหาดใหญ่กับสนามบิน สายคลองหวะ – สถานีรถตู้ มีระยะทาง12.54 กิโลเมตร

มีแผนการก่อสร้างทั้งหมด 12 สถานี 1. สถานีคลองหวะ 2. สถานีขนส่ง หาดใหญ่ (เซ็นทรัล) 3. สถานีคลองเรียน 4. สถานีมอ. 5. สถานี คอหงส์ 6. สถานีราษฎร์ยินดี (บิ๊กซี) 7. สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย 8. สถานีน้ำพุ 9. สถานีตลาดกิมหยง 10. สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ 11. สถานีหาดใหญ่ใน และ 12. สถานีรถตู้ (ตลาดเกษตร) มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 16,100 ล้านบาท

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ผู้สื่อข่าว HatyaiFocus สอบถามไปยัง นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับคำตอบว่า “โครงการ รถไฟโมโนเรล ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หากไม่ขัดข้องทางสิ่งแวดล้อม จะสามารถดำเนินการทางกฏหมาย และสามารถหาผู้มาลงทุนได้ โดยอบจ.สงขลาจะเป็นผู้ตัดสินใจต่อไป”
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ หลายคนตั้งคำถามว่า หาดใหญ่ มีความเจริญหลายด้าน
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของชาวหาดใหญ่ให้ดีขึ้น

ข่าวและภาพจาก songkhlapao.go.th และ HatyaiFocus

เข้าสู่หน้าหลัก >>>kwamkidhen.com
ไม่อยากพลาดข่าวสารและบทความดีๆ … อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะ ^^

Facebook Comments